Denken erzählen. Repräsentationen des Intellekts bei Robert Musil und Paul Valéry. Von Olav Krämer. Berlin: de Gruyter, 2009. xi + 591 Seiten. €109,95.

Florence Vatan

Article Information

Print ISSN 
Online ISSN