Ekel am Erzählen. Metafiktionalität im Werk Robert Musils, gewonnen am Kriminalfall “Tonka.” Von Villö Huszai. München: Fink, 2002. 285 Seiten. €25,90.

Florence Vatan